Liever offline lezen? Download onze Algemene Voorwaarden in PDF.

Algemene voorwaarden BVBA Adviesplatform, Koralenhoeve 4, 2160 Wommelgem BE0644.728.118.

Artikel 1 – Definities en toepassingsgebied

1.1

Klant: iedere handelaar die gebruik maakt van de diensten van of producten aankoopt van Adviesplatform.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Adviesplatform voor de aankoop van een Sentesia monitor, dan wel de overeenkomst tussen de klant en Adviesplatform voor de huur van een Sentesia monitor via abonnement.

Adviesplatform: BVBA Adviesplatform,
Koralenhoeve 4, 2160 Wommelgem
Btw nummer: 0644.728.118
Telefoon: 03/808.22.79
e-mail: info@sentesia.com

Sentesia monitor: apparaat gelinkt aan diverse apparaten in huis dat het voor de klant mogelijk maakt zijn apparaten te analyseren en besturen vanop afstand.

Green (energie) Freemium: een pakket bestaande uit de aankoop of huur van een Sentesia monitor ‘Hub’, een thermostaat en 2 slimme stekkers.

In dit pakket zijn in begrepen:

 • Support van Adviesplatform per e-mail of telefoon tijdens de kantooruren (9u-18u)
 • De Sentesia Camera Service

Green (energie) Premium: een pakket bestaande uit de aankoop of huur van een Sentesia monitor ‘Hub’, een thermostaat en 2 slimme stekkers.

In dit pakket zijn inbegrepen:

 • installatie door een Sentesia technicus
 • een korte demonstratie van het gebruik van de Sentesia monitor
 • Support van Adviesplatform per e-mail of telefoon tijdens de kantooruren (9u-18u)
 • De Sentesia Camera Service

Green (energie) Unlimited: een pakket bestaande uit de aankoop of huur van een Sentesia monitor ‘Hub’, een thermostaat en 2 slimme stekkers.

In dit pakket zijn inbegrepen:

 • installatie door een Sentesia technicus
 • een korte demonstratie van het gebruik van de Sentesia monitor
 • Support van Adviesplatform per e-mail of telefoon tijdens de kantooruren (9u-18u)
 • De Sentesia Camera Service
 • Jaarlijkse interventie (1 per jaar, binnen de kantooruren)
 • Hulp van op afstand
 • Garantie gedurende looptijd abonnement
 • 10 % korting via de webshop (gedurende Unlimited-service pakket)

Blue (comfort) Freemium: een pakket bestaande uit de aankoop of huur van een Sentesia monitor ‘Hub’, 1 camera, 2 brandalarmen.

In dit pakket zijn in begrepen:

 • Support van Adviesplatform per e-mail of telefoon tijdens de kantooruren (9u-18u)
 • De Sentesia Camera Service

Blue (comfort) Premium: een pakket bestaande uit de aankoop of huur van een Sentesia monitor ‘Hub’, 1 camera, 2 brandalarmen.

In dit pakket zijn inbegrepen:

 • installatie door een Sentesia technicus
 • een korte demonstratie van het gebruik van de Sentesia monitor
 • Support van Adviesplatform per e-mail of telefoon tijdens de kantooruren (9u-18u)
 • De Sentesia Camera Service

Blue (comfort) Unlimited: een pakket bestaande uit de aankoop of huur van een Sentesia monitor ‘Hub’, 1 camera, 2 brandalarmen.

In dit pakket zijn inbegrepen:

 • installatie door een Sentesia technicus
 • een korte demonstratie van het gebruik van de Sentesia monitor
 • Support van Adviesplatform per e-mail of telefoon tijdens de kantooruren (9u-18u)
 • De Sentesia Camera Service
 • Jaarlijkse interventie (1 per jaar, binnen de kantooruren)
 • Hulp van op afstand
 • Garantie gedurende looptijd abonnement
 • 10 % korting via de webshop (gedurende Unlimited-service pakket)

Red (security) Freemium: een pakket bestaande uit de aankoop of huur van een Sentesia monitor ‘Hub’, een brandalarm, 2 deur / raam sensoren, 2 bewegingssensoren, een binnen alarm en 1 camera.

In dit pakket zijn in begrepen:

 • Support van Adviesplatform per e-mail of telefoon tijdens de kantooruren (9u-18u)
 • De Sentesia Camera Service

Red (security) Premium: een pakket bestaande uit de aankoop of huur van een Sentesia monitor ‘Hub’, een brandalarm, 2 deur / raam sensoren, 2 bewegingssensoren, een binnen alarm en 1 camera.

In dit pakket zijn inbegrepen:

 • installatie door een Sentesia technicus
 • een korte demonstratie van het gebruik van de Sentesia monitor
 • Support van Adviesplatform per e-mail of telefoon tijdens de kantooruren (9u-18u)
 • De Sentesia Camera Service

Red (security) Unlimited: een pakket bestaande uit de aankoop of huur van een Sentesia monitor ‘Hub’, een brandalarm, 2 deur / raam sensoren, 2 bewegingssensoren, een binnen alarm en 1 camera.

In dit pakket zijn inbegrepen:

 • installatie door een Sentesia technicus
 • een korte demonstratie van het gebruik van de Sentesia monitor
 • Support van Adviesplatform per e-mail of telefoon tijdens de kantooruren (9u-18u)
 • De Sentesia Camera Service
 • Jaarlijkse interventie (1 per jaar, binnen de kantooruren)
 • Hulp van op afstand
 • Garantie gedurende looptijd abonnement
 • 10 % korting via de webshop (gedurende Unlimited-service pakket)

1.2

Deze algemene voorwaarden, die door de klant uitdrukkelijk zijn gekend en aanvaard op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, zijn van toepassing op elk aanbod van Adviesplatform en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Adviesplatform en de klant.

Afwijkende bedingen of algemene voorwaarden van de klant of derden zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen ze expliciet en schriftelijk overeenkwamen. Zulke voorwaarden gelden enkel voor de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben. De nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige voorwaarden doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. Het niet of gedeeltelijk inroepen door Adviesplatform van bepaalde contractuele rechten, houdt geen enkele nadelige erkenning of afstand van recht in.

De Klant kan deze Algemene Voorwaarden online consulteren op www.sentensia.com, of deze vanop deze site downloaden als pdf en bewaren als concrete inhoud van de overeenkomst.

Artikel 2 – Levering en installatie

2.1        De levering en/of installatie van de Sentesia monitor en toebehoren geschiedt, na overleg met de klant, binnen de 2 weken na ontvangst van de betaling ingeval van aankoop.  De levering en/of installatie van de Sentesia monitor en toebehoren geschiedt, na overleg met de klant, binnen de 2 weken na ondertekening van het abonnement, ingeval van huur.

Levering van de producten gebeurt door de pakjesdienst van BPost of DHL.

2.2        Partijen bepalen bij overeenkomst of de klant de installatie op zich neemt (Freemium) of beroep doet op Adviesplatform (Premium of Unlimited). Adviesplatform zal de klant contacteren om een passend moment af te spreken om de installatie, indien Premium of Unlimited pakket, te voldoen.

2.3        Adviesplatform is niet aansprakelijk voor vertraging of gebrekkige levering en/of installatie door een derde of indien de klant zelf het product installeert.

2.4        De klant dient over een werkende internetverbinding alsook een smartphone of tablet te beschikken teneinde de Sentesia monitor en toebehoren te kunnen beheren en gebruiken via de overeenstemmende applicatie (App Storen en Google Play).

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1        Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de overeengekomen prijzen exclusief btw.

3.2        Bij aankoop van de Sentesia monitor en toebehoren dient de klant de betaling bij afsluiten van de aankoopovereenkomst te voldoen . Uw bestelling is afgerond, en de overeenkomst tussen ons definitief van zodra de uitgever van uw krediet- of debetkaart de betalingstransactie die u ermee deed, goedkeurde en Adviesplatform uw betaling ontving. Keurt de uitgever van uw kaart uw betaling aan ons niet goed? Dan kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij levering en/of niet levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
Wij aanvaarden Visa, America Express, MasterCard, Bancontact, KBC/CBC Payment button en Belfius Direct Net.

3.3        Bij ondertekening van een abonnement voor de huur van de Sentesia monitor en toebehoren en/of onderschrijving van een Premium of Unlimited service pakket, ontvangt de klant binnen de 10 dagen een factuur van 100,00 €. Deze is betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum. Vanaf de opvolgende maand zal de klant maandelijks een factuur ontvangen conform het gekozen pakket. De betaling van de maandelijkse bijdrage geschiedt via domiciliëring.

3.4 Bij uw onlineaankoop of huuraanvraag ontvangt u van Adviesplatform een bevestiging van uw bestelling, een samenvatting ervan als pdf, en een kopie van deze Algemene Voorwaarden – via een pdf-bestand als bijlage of link.

3.5        De klant erkent en accepteert dat de facturen haar via gewone briefwisseling, dan wel via e-mail worden toegezonden. Bij gebreke aan protest per aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.

3.6        Bij niet- of laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de openstaande schuld met een min. van 25,00 € verschuldigd vanaf vervaldag van de betaling.

3.7        Ingeval van stilzwijgende verlenging overeenkomstig artikel 4, wordt de initiële prijs gehalveerd voor de rest van de duurtijd van het abonnement.

Artikel 4 – Duur – opzegging – ontbinding

4.1        Ingeval een abonnement van huur van een Sentesia monitor en/of onderschrijving van een Premium of Unlimited service pakket werd afgesloten, wordt deze afgesloten voor een beperkte duur van 36 maanden. Na afloop van deze 36 maanden, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 36 maanden, tenzij de klant uiterlijk 3 maanden voor de beëindiging van de initiële periode deze overeenkomst per aangetekende brief opzegt.

4.2        In geval het abonnement stilzwijgend werd verlengd, heeft de klant het recht om de overeenkomst na elke periode van 36 maanden te beëindigen mits inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

4.3        De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement. Adviesplatform heeft onmiddellijk het recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op een integrale schadeloosstelling.

4.4        Bij niet-betaling van de maandelijkse aflossingen, behoudt Adviesplatform zich het recht voor om, na ingebrekestelling en remediëringstermijn van 15 dagen, haar activiteiten en diensten stop te zetten en het pakket onbruikbaar te maken.

4.5        Indien de klant, ingeval van abonnement en/of onderschrijving van een Premium of Unlimited service pakket, de overeenkomst vroegtijdig (vóór de afloop van de 36 maanden) beëindigt, is de consument een vergoeding t.b.v. 50% van de nog niet vervallen maandelijkse aflossingen voor de nog lopende periode verschuldigd.

Artikel 5 – Eigendom en risico

5.1        Ingeval van aankoop van de Sentesia monitor, wordt de klant eigenaar van dit apparaat, vanaf het ogenblik van levering.

Ingeval van huur van de Sentesia monitor, wordt de klant eigenaar van dit apparaat na afloop van de initiële huurperiode van 36 maanden. Wordt het abonnement, om eender welke reden stopgezet, dan dient de Sentesia monitor te worden teruggestuurd naar Adviesplatform. De daaraan verbonden kosten, zijn ten laste van de klant.

5.2        In het kader van om het even welke overeenkomst, draagt de klant vanaf het ogenblik van levering, het risico van diefstal, beschadiging of verlies.

5.3        In het geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkochte/verhuurder goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan degene die de desbetreffende goederen in bezit heeft.

Artikel 6 – Klachten

6.1        Klachten moeten per aangetekend schrijven binnen 8 dagen nadat de klant de verborgen gebreken heeft geconstateerd, toekomen op het adres van Adviesplatform. De gebreken moeten volledig en duidelijk omschreven worden.

Adviesplatform zal enkel gehouden zijn tot garantie voor verborgen gebreken wanneer:

 • de verborgen gebreken reeds bestonden op datum van de levering;
 • het materieel, indien de plaatsing niet werd uitgevoerd door Adviesplatform, op zorgvuldige en professionele wijze werd geplaatst;
 • de levering integraal betaald is volgens de geldende betalingsvoorwaarden;
 • de geleverde goederen gebruikt werden in normale omstandigheden of onderhouden werden volgens de technische voorschriften die door de klant geacht worden gekend te zijn.

6.2        Elk zichtbaar gebrek, schade of non-conformiteit van de geleverde goederen dient binnen de 48 uur na de levering (of na de plaatsing indien er installatie inbegrepen is in de overeenkomst) bij aangetekend schrijven te worden gemeld.

6.3   Een klacht of een onderling dispuut kunt u via het Europese Online Dispute Resolution-platform en ter oplossing indienen. Dit ODR-platform is erop gericht om onderlinge geschillen tussen de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak snel en efficiënt te beslechten.

Artikel 7 – Garantie – aansprakelijkheid – overmacht

7.1         Bij aankoop van een Sentesia monitor en toebehoren, geldt garantie van 1 jaar vanaf het ogenblik van de levering van het pakket. Bij abonnementen van huur van een Sentesia monitor en toebehoren geldt een garantie gedurende de looptijd van de overeenkomst.

7.2        Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de Sentesia monitor en toebehoren die deel uitmaken van het pakket. Zijn bijgevolg o.a. uitgesloten:

 • alle schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, na de levering veroorzaakt aan de Sentesia monitor en toebehoren;
 • de vervanging van batterijen;
 • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van de Sentesia monitor en toebehoren strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

7.3        Adviesplatform is niet aansprakelijk voor eender welke indirecte, immateriële of gevolgschade van welke aard ook.

7.4        Adviesplatform is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden doch is enkel aansprakelijk in geval van zware fout en/of opzet.

7.5        De klant vrijwaart Adviesplatform volledig voor alle aanspraken verbandhoudende met de aan de klant geleverde zaken of voor hem verrichte werkzaamheden, die derden uit welke hoofde ook tegen Adviesplatform doen gelden.

7.6        Adviesplatform is niet aansprakelijk voor vertraging of gebrekkige levering en/of installatie door een derde. De producent is aansprakelijk voor gebreken en de gevolgschade hiervan aan en door de Sentesia monitor en toebehoren.

7.7         Adviesplatform is niet aansprakelijk voor (1) technische of informaticaproblemen op de apparatuur, (2) gegevensverlies als gevolg van de technische beperkingen van de door de klant gekozen informatie-apparatuur of elektronische communicatiemiddelen, (3) de technische limieten van de technologie, (4) schade aan derden, gederfde winst, verlies van verwachte besparing, tijdverlies, inkomstenverlies of immateriële schade.

7.8        Indien Adviesplatform contractueel of buitencontractueel aansprakelijk wordt gesteld, dan beperkt die aansprakelijkheid zich tot 10.000 euro per schadegeval.

7.9         Adviesplatform heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, indien zij of één van haar leveranciers door overmacht, een gelijkaardige gebeurtenis of een bijzondere omstandigheid zoals hierna gedefinieerd wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, zelfs indien deze is ontstaan nadat Adviesplatform haar verbintenis had moeten nakomen. Onder bijzondere omstandigheid wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst door Adviesplatform of een van haar leveranciers redelijkerwijze niet meer kan verlangd worden (niet limitatief, maar o.m. oorlog, oorlogsgevaar, oproep, werkstaking, lock-out, brand, explosie, hevige windstoten, overstroming, bliksem, mist of andere voorvallen binnen Adviesplatform of één van haar leveranciers). Adviesplatform is in voorkomend geval tot generlei schadevergoeding gehouden.

Overmacht of een gelijkaardige gebeurtenis die leveranciers of derden ervan vrijstelt hun leveringsverlichting t.a.v. Adviesplatform na te komen, stelt Adviesplatform automatisch vrij om zijn leveringsverplichting t.a.v. de klant na te komen.

Adviesplatform brengt haar wederpartij binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte van de overmacht, gelijkaardige gebeurtenis, of de bijzondere omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst verhindert.

Artikel 8 – Gebruik van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

8.1        Teneinde de klant een optimale service aan te bieden en hem toegang te verschaffen tot het Sentesia systeem, verwerkt Adviesplatform de volgende persoonsgegevens: onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aantal apparaten, al dan niet aansluiting van de apparaten. Het gebruik van de Sentesia monitor genereert meetgegevens die Adviesplatform eveneens verwerkt. Hierbij geeft de klant zijn toestemming aan Adviesplatform om deze persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden: verzameling, opslag, wijziging, verwijdering, raadpleging, mededeling, gebruik, statistiek, data, … .

8.2        De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, de verbetering en verwijdering van persoonsgegevens. De klant heeft tevens het recht inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die Adviesplatform heeft opgeslagen. Om deze rechten uit te oefenen, dient de klant een e-mail te richten aan info@sentesia.com.  Adviesplatform zal zich ertoe inspannen het gevraagde binnen de maand vanaf het verzoek uit te voeren.

8.2        Adviesplatform BVBA hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt alleen gebruikt in het kader van eventuele marketingacties door Adviesplatform BVBA:

 • • tevredenheidsonderzoeken,
 • • nieuwsbrieven waarop u zich inschrijft, en waarvan u zich op elk moment kunt uitschrijven
 • • informatieve of commerciële mailings rond klantenaanbiedingen van Adviesplatform BVBA of uitbreidingen voor uw Sentesia-systeem

De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, de verbetering en verwijdering van persoonsgegevens. De klant heeft tevens het recht inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die Adviesplatform heeft opgeslagen. Om deze rechten uit te oefenen, dient de klant een e-mail te richten aan info@sentesia.com.  Adviesplatform zal zich ertoe inspannen het gevraagde binnen de maand vanaf het verzoek uit te voeren.

Als gebruiker kunt u zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Adviesplatform BVBA, Koralenhoeve 4 2160 Wommelgem, info@sentesia.com. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

8.3   Adviesplatform (Sentesia) is lid van BeCommerce, de Belgische vereniging van de bedrijven actief in verkoop op afstand, via internet, en dus alle vormen van e-commerce.  BeCommerce-bedrijven respecteren de gedragscode van het BeCommerce Kwaliteitslabel. De gedragscode bevat nog strengere regels over privacy, kopen op afstand en telemarketing. Ze biedt u als consument een optimale bescherming.

U consulteert en downloadt de BeCommerce-gedragscode hier.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

9.1        Adviesplatform blijft te allen tijde de exclusieve en enige eigenaar en/of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de software, met inbegrip van de broncode, de handleiding, en op alle daaraan gerelateerde know-how, merken, handelsnamen, logo’s, documenten, marketingmateriaal, …

9.2        De klant verbindt zich ertoe:

 • Adviesplatform onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke vordering door een derde tegen hem ingesteld op grond van inbreuk of vermeende inbreuk van enig intellectueel eigendomsrecht;
 • Geen enkele erkenning te doen inzake aansprakelijkheid en niet in te stemmen met om het even welke schikking of dading voor gelijk welke vordering inzake intellectuele eigendomsrechten zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Adviesplatform.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en jurisdictie

10.1      Enkel Belgisch recht is van toepassing op alle met Adviesplatform gesloten overeenkomsten.

10.2      In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

English version available on request – Version française disponible sur demand