Deze website wordt beheerd door iValue bvba met maatschappelijke zetel te Quellinstraat 6, 2018 Antwerpen. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website en deze kennisgeving kan u terecht op het e-mailadres website@ivalue.be.

Laatste update 8 januari 2017

01. Aansprakelijkheid

iValue kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

iValue is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

iValue is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. IValue oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De informatie op deze site wordt periodiek gewijzigd.

iValue behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

02. Persoonsgegevens

iValue verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist. iValue zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze privacy kennisgeving.

iValue zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken en ze niet doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt zonder uw uitdrukkelijke toestemming te vragen.

De persoonsgegevens die iValue verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van iValue, of bepaalde personen of entiteiten waarmee de iValue een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

03. Doel van de verwerking

iValue verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop iValue evenementen plaatsvinden), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten.

Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren. Wanneer u zich aanmeldt voor of gebruik maakt van dergelijke services via de websites van iValue, kan iValue uw persoonsgegevens, die in het kader van deze gezamenlijke serviceverlening zijn verzameld, doorspelen naar een andere onderneming, die u ingeval van verwerking van uw persoonsgegevens op de hoogte zal stellen van alle doeleinden die zij bij het gebruik ervan beoogt.
Op elk moment kan u de persoonsgegevens die iValue over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten corrigeren of verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuurt u een e-mail met als bijlage een kopie van uw identiteitskaart naar website@ivalue.be of een brief met voormelde bijlage naar het hierboven vermelde postadres van iValue.

04. Cookies

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw een taalkeuze moet maken. U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Ook kunnen er door de iValue of door derde partij software cookies worden geplaatst op de websites louter voor onderzoeks- en statistische doeleinden.

05. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.